Softvér ako služba

Softvér ako služba "SaaS" riešenie na Cloud-e predstavuje využívanie služby vyžadujúce zo strany používateľov vynaloženie omnoho menej finančných prostriedkov ako klasické softvérové riešenia.
 

 

Softvér ako služba (z angl. „software as a service“) je moderným a zároveň efektívnym spôsob ako sprístupniť špičkové produkty aj stredným a menším firmám či organizáciám. Hlavným prínosom využívania softvéru ako služby je zo strany používateľov vynaloženie omnoho menej finančných prostriedkov ako na klasické softvérové riešenia.

Bezpečné alebo nie?

O koncepte SaaS sa vo svete začalo hovoriť už v roku 1999. Zo začiatku sa spájal s obavami predovšetkým o bezpečnosť uložených dát. No v súčasnosti dokážu poskytovatelia zabezpečiť oveľa vyššiu úroveň bezpečnosti vďaka zabezpečeným serverom, infraštruktúre a iným bezpečnostným aspektom.

Pod­ľa pries­ku­mu vykonaného spo­loč­nos­ťou GFI je vlas­tný­mi za­mes­tnan­ca­mi spô­so­be­ných až 85 % krá­de­ží dát, 7 % subdodávateľmi a iba 8 % z celkových krádeží dát je spôsobených externým útokom. Pod­ľa iné­ho zis­te­nia agen­tú­ry Po­ne­mon In­sti­tu­te potvr­di­lo 59 % opý­ta­ných, že si po pre­pus­te­ní zo za­mes­tna­nia od­nies­li cit­li­vé fi­rem­né dá­ta na DVD ale­bo pa­mä­ti USB.

Prečo by pre Vás malo byť SaaS zaujímavé?

  • Sú pre vás špičkové systémy príliš drahé ?
  • Máte obavu, že si kúpite systém a počas implementácie zistíte, že vám nevyhovuje ?
  • Pôvodný systém vám už nevyhovuje, ale nechcete nový systém implementovať dlhé mesiace až roky ?
  • Máte obchodných zástupcov a pobočky mimo svojho sídla, ale je pre vás náročné budovať a udržiavať potrebnú infraštruktúru pre bezpečnú komunikáciu s nimi ?
  • Máte kolísajúci počet zamestnancov podľa sezóny ?
  • Nemáte dostatok finančných prostriedkov na kúpu hardvérového zabezpečenia, zamestnanie IT špecialistov, podporu a každoročný nákup licencií?
  • Nechcete byť prekvapený rôznymi sumami, doplatkami, ale chcete presne vedieť, aké prevádzkové náklady za službu mesačne zaplatíte?
 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook