Bezpečnosť

DMS Greeny s komplexne riešenou bezpečnosťou počnúc zabezpečením infraštruktúry, šifrovaním ukladaných údajov a komunikácie, precíznym riadením prístupov.
 

Dennodenne sa stretáva každý z nás s únikom informácií z firmy. Zamestnanci si ukladajú citlivé dáta na USB kľúče, CD, DVD, externé harddisky, pričom nedbajú na opatrnosť pri ich prenose, resp. bežnom používaní. Riešia jednoduché prístupové heslá, nezaoberajú sa bezpečnosťou na svojich počítačoch. Často sa dostanú do kontaktu s veľmi citlivými dokumentmi z pohľadu hierarchie firmy (výplatné pásky, stav firemných účtov, heslá, zmluvná dokumentácia). Neopatrnou manipuláciou s počítačom dokážu zničiť dáta, resp. pripustiť hackerské aplikácie, rôzne trójske kone a vírusy.

Pod­ľa pries­ku­mu vykonaného spo­loč­nos­ťou GFI je vlas­tný­mi za­mes­tnan­ca­mi spô­so­be­ných až 85 % krá­de­ží dát, 7 % subdodávateľmi a iba 8 % z celkových krádeží dát je spôsobených externým útokom. Pod­ľa iné­ho zis­te­nia agen­tú­ry Po­ne­mon In­sti­tu­te potvr­di­lo 59 % opý­ta­ných, že si po pre­pus­te­ní zo za­mes­tna­nia od­nies­li cit­li­vé fi­rem­né dá­ta na DVD ale­bo pa­mä­ti USB.

DMS Greeny posúva bezpečnostný aspekt na prvé miesto.

  • Vyhradený výkon v Cloude s cieľom poskytnúť samostatne zabezpečené miesto pre dokumenty zákazníka mimo jeho spoločnosť
  • Šifrovaná komunikácia
  • Šifrované virtuálne disky v Cloude
  • Všetky komponenty systému využívajú samostatný SSO /single-sign-on/ pripravený pre zákazníka
  • Šifrované VPN spojenie medzi Cloud inštanciami zákazníka
  • Permanentný dohľad
  • Denný bezpečnostný sken na prevenciu a odvrátenie potenciálnych hrozieb a útokov
  • ... A to nie je všetko.... čítaj ďalej »

 

 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook